•   Nairobi cbd
  •  Phone: 0737544788
  •  Email: flashsaleske@gmail.com